دورنمایی برای نشریه مهندسی و مدیریت ساخت

 

 فصلنامه علمی تخصصی مدیریت ساخت یکی از معتبر ترین نشریات در زمینه علم مدیریت ساخت و تکنولوژی ساخت در سطح کشور ایران است. چشم انداز این نشریه انتشار و ایجاد زمینه توسعه علم در حوزه مدیریت ساخت با رویکرد توسعه پایدار می باشد. علاوه بر این تاکید نشریه بر تولید و بومی سازی این علم و ایجاد الگوهای اسلامی و ایرانی در این راستا می باشد. در راستای تحقق این مهم مقالات ارسالی به این نشریه می بایست:

  • سهمی اصیل، مبتکرانه و اساسی در این علم داشته باشند
  • بطور مستقیم به حوزه نشریه مرتبط بوده و در جهت ارتقای مدیریت ساخت و توسعه پایدار مرتبط باشند
  • دارای اجزایی باشند که قابل بکارگیری در حوزه های مختلف باشند
  • بطور کامل جدید و اصیل بوده و پیش از این در مرجع دیگری به چاپ نرسیده باشند

شماره یکم نشریه مهندسی و مدیریت ساخت منتشر شد

jecm

شماره جاری: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10، پاییز و زمستان 1397 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دکتر روح اله طاهرخانی

مدیر مسئول سردبیر اعضای مشورتی هیات تحریریه
شاپا چاپی
۲۵۳۸-۲۵۷۸

بانک ها و نمایه نامه ها