نویسنده = رضا خوش سیما
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مدیریت دانش بر بهره وری اقتصادی پروژه های دانش بنیان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 22-31

محسن حمزه زاده؛ رضا خوش سیما