بررسی بکارگیری مهندسی ارزش در کاهش هزینه ها در پروژه های عمرانی و ارائه راهکاری برای بهینه سازی هزینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین، خمین، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت،دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین، خمین ایران.

چکیده

مهندسی ارزش تلاشی سازمان یافته برای تحلیل عملکرد سیستم‌ها، تجهیزات، خدمات و مؤسسات به منظور نیل به عملکرد واقعی با کمترین هزینه در طول عمر پروژه است که سازگار با کیفیت و ایمنی مورد نظر باشد. مهندسی ارزش یکی از تکنیک‌های بهبود و حل مسئله می‌باشد که کارایی آن در طول بیش از نیم قرن استفاده در زمینه‌های مختلف صنعتی، خدماتی، عمرانی و ساخت به اثبات رسیده است. گسترش کاربرد مهندسی ارزش در طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی نشان از توانمندی این رویکرد در کاهش هزینه افزایش و بهبود کیفی پروژه و ایجاد ارزش افزوده دارد که می‌تواند در انجام موفقیت آمیز پروژه‌های عمرانی که بخش بودجه و هزینه نقش اساسی در آن ایفا می‌نماید، داشته باشد و سبب ارتقاء موثر کیفیت و کاهش هزینه را در پی دارد. در این مقاله به روش رویکرد مهندسی ارزش در طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی پرداخته شده است.نتایج به دست آمده از فرض های تحقیق بیانگر آن است 5 فرض تایید شده است.همچنین با طراحی شبکه عصبی صحت آزمون های آماری مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها