ضرورت یکپارچه سازی مدیریت ساخت و مدیریت تغییر سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چاوش راه بنا

چکیده

کرافورد و هاستر نهیماس علاقه زیادی در استفاده از پروژه ها به عنوان شیوه ای برای تغییر سازمان ها می دانند. پارکر این کار را به عنوان ضروریتی برای سازمانهایی که می خواهند با استفاده از طرح های مبتنی بر پروژه به عنوان اهرمی برای اطمینان از موفقیت تغییر سازمانی شان استفاده کنند ، پیشنهاد کرده است. سودرنالد نشان داد که افزایش بیشمار پروژه های کاری ترکیب عناصر را تغییر داده است.در این باره به افراط گفته شده است که تغییر سازمان شامل بیش از یک روند فنی است .مدیریت و مطبوعات سازمانی در طول زمان نشان داده اند که تغییر موثر مدیریت و رهبری به طور قابل توجهی تاثیر بر نرخ اجرای موفقیت طرح های سازمانی دارد . با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل علمی و غیر دانشگاهی پروژه به نظر می آید که بر روی چند موردی مانند مراحل روند پروژه در زمینه نیاز به یکپارچه سازی فنی و موضوعات فیزیکی و اجتماعی که جزاستثناها نبودند، تمرکز کرده اند . مقاله حاضر ضرورت تاثیرپروژه های در حال مطالعه را بر طرح های تحول سازمانی بررسی می کند و اشتیاق مدیران پروژه را در استفاده از سازمانی آموزش دیده و دارای صالحیت و دیدگاه های روانی اجتماعی مذکور در اجرای فرآیند های اجرایی پروژه ها را در حال حاضر در این حیطه نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها