اولویت بندی بیمارستان ها جهت مدیریت ساخت آنها در برابر تهدیدات انسان ساخت

نوع مقاله : مرور ادبیات

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پدافندغیرعامل گرایش طراحی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل گرایش آفا

چکیده

 با توجه به وجود زمینه تهدیدات بالقوه و خطراتی که امنیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی کشور را نشانه گرفته، ضرورت توجه به پدافند غیرعامل در اولویت قرار دارد. این موضوع به قدری مهم و ضروری است که برنامه ریزی هایی میان مدت و بلند مدت را جهت تحقق آن از سوی مراکز مربوطه می طلبد. مقاوم سازی ساختمان ها به ویژه ساختمان های خدماتی - درمانی که به هنگام اعمال تهدید از سوی دشمن و وقوع بحران نقش اساسی را در برقراری امنیت و آرامش روحی و روانی عموم مردم علی الخصوص مصدومین حوادث، ایفا می کنند. از اینرو اهمیت مقاوم سازی بیمارستان ها جهت کاهش آسیب پذیری آنها در برابر تهدیدات محتمل، امروزه بر کسی پوشیده نیست، لذا مقاوم سازی مراکزی چون مراکز درمانی امری ضروری و غیر قابل انکار می باشد. بدیهی است مقاوم سازی چندین بیمارستان به طور همزمان امری غیر منطقی بوده و از صحت و دقت کار خواهد کاست به همین خاطر اولویت بندی آنها می بایست به صورت اصولی و مناسب صورت گیرد تا بتوان جهت مقاوم سازی آنها اقدام نمود. در این پژوهش الگویی مبتنی بر اولویت بندی بیمارستان ها جهت مقاوم سازی آنها ارائه شده است. در این الگو اولویت سنجی بیمارستان ها براساس شاخص های تعداد طبقات، نمره کیفی سازه، میزان مصرف فضا، خطر نسبی زلزله، سال ساخت و میزان بهره برداری انجام می گیرد که وزن دهی به خود این شاخص ها طبق معیارهای مقاومت در برابر انفجار، قابلیت بهره برداری، تداوم عملکرد، میزان بازدهی، قابلیت اطمینان و قابلیت انعطاف در مقاوم سازی صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها