ارزیابی خرابی لرزه ای سد بتنی دوقوسی با استفاده از روش المان محدود توسعه یافته و مدل ترک چسبنده بتن مطالعه موردی: سد کارون ( III)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه تبریز

2 دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز

3 استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز

چکیده

برای شبیه سازی آسیب و خرابی سد بتنی دوقوسی تحت خطرات طبیعی مانند زلزله، نیاز به روش های دقیق عددی است تا اثرات آن به صورت صحیح و بهینه اعمال شود. بعبارت دیگر تهیه مدل عددی غیرخطی از سازه که بتواند رفتار آن را توجیه کند بسیار با اهمیت خواهد بود. در این تحقیق ارزیابی خرابی لرز های سد بتنی دوقوسی کارون III با استفاده از روش المان محدود توسعه یافته و مدل ترک چسبنده بتن تحت تحریک لرزه ای قوی انجام می گیرد و با روش المان محدود مرسوم مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد رفتار سد سالم و آسی بدیده تا قبل از ایجاد ترک بسیار شبیه به هم م یباشد. ولی پس از گسترش ترک متفاوت خواهد بود. در حالت کلی تر کخوردگی باعث افزایش تغییرمکان های سد و کاهش تنش در بدنه به خصوص اطراف ترک می شود. همچنین الگوی ترک خوردگی کلی بدنه سد حین زلزله پی شبینی شده و قابل بررسی است تا نقاط ضعف آن تقویت شود.

کلیدواژه‌ها