مروری بر روش های حفاظت از محیط زیست در پروژه های سدسازی

نوع مقاله : مرور ادبیات

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات

2 کارشناسی ارشد مهندسی عمران، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس دفتر مطالعات شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان - زاهدان

چکیده

بررسی و مطالعات انجام شده نشان داده است که ساخت سد و ذخیره آب در مخزن آن اثرات فیزیکی- شیمیایی و اکولوژیکی قابل توجهی بر اوسیستم می گذارد. در حقیقت ساخت سد می تواند محیط زیست را به دو مستقیم و غیرمستقیم و در یک طیف وسیع تحت تاثیر قرار دهد. در مطالعه حاضر به بررسی آثار زیست محیطی ساخت سد پرداخته می شود. سپس در ادامه با توجه آثار زیست محیطی، روش های حفاطت از محیط زیست در پروژه های سدسازی مورد بحث قرار می گیرند. مطالعه حاضر نشان داده است که برای کاهش این اثرات نامطلوب، سرمایه گذاری بر روی روش های نوین حفاظت از محیط زیست اجتناب ناپذیر می باشد. از طرف مقابل، مفهوم توسعه پایدار در برنامه ریزی های آتی ساخت سدها باید مورد توجه قرار گیرد. کلیه آثار زیست محیطی یک سد در حطیه حوضه آبریز مربوطه باید در یک مطالعه جامع زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی برآورد گردد. در نهایت با توجه آثار زیست محیطی و روش های حفاظتی، اهمیت دیدگاه بین رشته ای مورد بحث قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها