بررسی عملکرد شمعهای حفاظتی بر کنترل و کاهش آبشستگی پایه پل های استوان های

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

2 استاد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

مسئله آبشستگی یکی از مهم ترین مسائل در بحث مهندسی رودخانه میباشد. سالانه تعداد بسیار زیادی از پل ها در سراسر جهان تخریب میشوند که عمدتاً به دلیل سازه ای نیست. بلکه به دلیل در نظر نگرفتن نقش هیدرولیکی در طراحی آن ها میباشد. تعیین عمق آبشستگی از این جهت که بیانگر میزان پتانسیل تخریب جریان در اطراف سازه بوده دارای اهمیت است. ازاین رو پیشگویی الگوی آبشستگی برای ایجاد ایمنی در سازه هایی که در معرض آب قرار دارند امری ضروری است. از جمله روشهای کنترل و کاهش آبشستگی موضعی میتوان از استفاده از زبری ها، طوق، صفحات مستغرق و شمعهای حفاظتی نام برد. در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر شمع های حفاظتی در کنترل و کاهش آبشستگی در اطراف پایه های استوانه ای پرداخته شده است. در این مطالعه از شمع های حفاظتی با آرایش مثلثی و تعداد ثابت 5 شمع استفاده شده است. در این مطالعه با ثابت در نظر گرفتن اغلب پارامتر ها در آرایش شمع های مورد نظر، تنها با تغییر دو پارامتر اصلی زاویه راس و فاصله افقی شمع ها از یکدیگر متمایز می گردند. آرایشهای مورد آزمایش در دو زاویه راس 30 و 45 درجه و فاصله افقی شمع ها از یکدیگر 0.7، 1، 1.3 برابر قطر پایه، بر روی پایه با قطر 3 سانتیمتر مورد آزمایش و مقایسه قرار گرفته اند. نتایج آزمایشها نشان داد با کاهش زاویه راس و یا کاهش فاصله افقی شمعها راندمان شمعها افزایش می یابد.