بررسی اثر دیواره های قوس دار بر پارامترهای هیدرولیکی جریان در سرریز پلکانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 استادیار، عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانشیار، عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 مربی، عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

شکل پذیری جریان در آستانه ورود به سرریز متأثر از شکل هندسی دیواره هدایت جریان بوده که در صورت طراحی مناسب می تواند موجب کاهش معنی دار ضریب دبی گردد. برای این منظور در تحقیق حاضر از مدل فیزیکی یک سرریز پلکانی و سه دیواره هدایت قوسدار با زوایای مختلف نسبت به امتداد جریان استفاده شد. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان داد با افزایش هد بالادست برای هر سه دیواره هدایت جریان، عرض مقطع انقباض کاهش می یابد. همچنین در یک هد بالادست ثابت، متوسط عرض مقطع انقباض در دیواره هدایت با زاویه 60 درجه دارای بیشترین مقدار بوده است. با افزایش هد بالادست ضریب دبی کاهش یافت، از سوی دیگر تغییرات ضریب دبی نسبت به دبی برای هر سه حالت دیواره هدایت قوسدار، از یک روند نزولی برخوردار بوده است. در نهایت مشخص شد در یک هد ثابت، میزان دبی عبوری از سرریز درهر سه دیواره هدایت، تفاوت معناداری با هم ندارند.

کلیدواژه‌ها