اثر سدهای تأخیری در کنترل و مهار سیلاب رودخانه های شهری مطالعه موردی(حوضه آبریز رودخانه وردآورد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختة کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، گروه عمران، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، صفادشت، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

3 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم

چکیده

جهت بررسی تأثیر مخازن تأخیری در کاهش سیلاب حوضة مورد مطالعۀ این تحقیق (حوضۀ منتهی به شهر تهران)، ابتدا پس از ساخت سیلاب طراحی و روند یابی آن، تأثیر سیلاب در پایین دست بدون در نظر گرفتن مخازن بررسی می گردد، سپس با استفاده از نرم افزارHEC-HMS حوضۀ مورد نظر و مخازن در نظر گرفته شده دربالادست حوضۀ شهری، مدل و عملکرد این مخازن در کاهش هیدروگراف سیلاب ورودی بررسی می گردد. نتایج نشان داد با استفاده از سدهای تأخیری میزان دبی، خروجی از حوضه وردآورد به شدت کاهش می یابد. اثر کاهش دبی پیک سیل ناشی از احداث سدهای تأخیری در حوضه وردآورد برای سیلاب با دوره های بازگشت2، 5، 10، 25، 50، 100 ساله به ترتیب91.4 ،58.1 ،89.9 ،92.141.7 و 28.5 درصد میباشد. همچنین با افزایش دورة بازگشت سیل تأثیر این مخازن در کاهش سیلاب خروجی حوضه، کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها