اثر طول زهکش افقی بر دبی نشتی، نیروی زیرفشار و گرادیان هیدرولیکی در سد خاکی همگن توسط شبیه سازی عددی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

2 کارشناس ارشد مهندسی سازه های آبی دانشگاه تبریز

چکیده

به دلیل نقش موثر سد های خاکی در تامین نیاز های آبی و نیز ایجاد خطرات بالقوه برای جوامع پایین دست آنها، مسائل مربوط به ایمنی سدهای خاکی ضمن ساخت و نیز در دوران بهره برداری از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق به مطالعه و مقایسه کارایی استفاده از زهکش افقی، در کاهش اثرات سوء نشت از مقطع یک سد خاکی همگن فرضی پرداخته شده است. دبی نشت از پی و بدنه و نیز گرادیان خروجی حداکثر در پنجه سد با بهره گیری از نرم افزار Seep/W مبتنی بر روش اجزای محدود محاسبه گردید.   نتایج این تحقیق نشان داد که افزایش طول زهکش افقی متناسب با دبی نشتی از سد بوده و نسبت عکس با نیروی زیر فشار دارد. همچنین با افزایش طول زهکش افقی کمی بر گرادیان هیدرولیکی افزوده می شود، ولی افزایش آن در محل آب خروجی از پنجه نبوده و لذا خطر ساز نخواهد بود.