مرمت، شبیه سازی و نوآوری سازه های بدیع آبی : راهگشای میراث آیندگان ایران

نوع مقاله : خلاصه فنی

نویسنده

گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

پیشینه تمدن ایران، در جهان شناخته شده است. وجود سازه های آبی در ایران مانند سدها، بندها، اشترگلوها، مقسم ها، آسیاب های آبی و آ بانبارها، قرن ها قدمت داشته، و نشان از ژرفنگری ایرانیان و دانش فراوان آنان از مهندسی آب در آن دوران دارد. برخی از این آثار همچنان در حال بهره برداری هستند؛ برخی نیز بازسازی شده و بخوبی کار می کنند؛ و تعدادی نیز مرمت و حفاظت شده، ولی کاربری آنها به سازه های مشابه و جدید در جوار آنها واگذار گردیده است. هدف اصلی از مقاله حاضر، معرفی نمونه هائی از سازه های آبی شاخص ماندگار در قلمرو ایران، ضرورت حفاظت و مرمت برخی سازه های موجود، و نوسازی سازه های بدیع برای ماندگاری میراث تاریخی ایران است. همچنین نوآوری در طرح و ساخت سازه های آبی جدید بعنوان میراث تاریخی و فرهنگی عصر حاضر برای آیندگان این سرزمین، باید مورد نظر قرار گیرد. ساخت و نمایش مدل های فیزیکی از سازه های آبی ماندگار و یا بدیع، در میادین و پارک های شهرهای ایران پیشنهاد می گردد. .

کلیدواژه‌ها