مروری برانواع فیلترها از نظر مقاومت در برابر فرار مصالح در سازه های ساحلی و مقایسه آنها

نوع مقاله : مرور ادبیات

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

فیلترها در بسیاری از سازه های دریایی و هیدرولیکی برای جلوگیری از فرار مصالح و تامین زهکشی به کار میروند. فیلترها در حالت کلی از نظر مقاومت در برابر فرار مصالح بستر به سه دسته هندسه بسته، هندسه باز پایدار، هندسه باز ناپایدار تقسیم بندی میشوند. در فیلترهای هندسه بسته تحت هر مقدار بارگذاری هیدرودینامیکی، فرار مصالح رخ نمیدهد، اما در فیلترهای هندسه باز پایدار امکان فرار مصالح وجود دارد. در فیلترهای هندسه باز ناپایدار نیز مقداری فرار مصالح که مانع از وارد آمدن آسیب جدی به سازه می شود، قابل قبول است. به منظور عملکرد فیلترهای هندسه باز، مطالعات آزمایشگاهی گسترده ای تا به امروز صورت گرفته، اما هنوز هم دانش مختصری در این زمینه در دسترس است. به همین دلیل محققین حوزه هیدرولیک این روش طراحی را در سازه های ساحلی استفاده نمیکنند. لذا هم چنان در سازه های ساحلی، فیلترها به صورت هندسه بسته اجرا و طراحی میشوند. با توجه به اهمیت بسیار بالای لایه فیلتر در سازه های ساحلی، این نوشتار به بررسی پیشینه مطالعاتی در زمینه دسته بندی انواع فیلترها از نظر مقاومت در برابر فرار مصالح بستر و مقایسه آنها می پردازد.

کلیدواژه‌ها