تحلیل سدهای وزنی تحت اثر زلزله در ترازهای مختلف آب

نوع مقاله : مرور ادبیات

نویسندگان

1 مهندس مشاور

2 استاد گروه عمران، دانشگاه آزاد واحد مراغه

چکیده

در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻧﻮاع آﻧﺎﻟﯿﺰ در ﺣﺎﻻت ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﺘﻌﺎرف و ﻟﺮزه ای ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮﻟﻔﻪ ای اﻓﻘﯽ زﻟﺰﻟﻪ ، ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ. ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی وارده ﺑﺮﺳﺪ ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﯿﺮی )ﻣﺨﺰن ﺧﺎﻟﯽ(، ﺣﯿﻦ آﺑﮕﯿﺮی )ﻣﺨﺰن ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺮ( و ﭘﺲ از آﺑﮕﯿﺮی )ﺗﺮازﻧﺮﻣﺎل( ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ simplified mothod)ﭼﻮﯾﺮا- ﻓﻨﻮس( و روش ﻣﺪرن finite element ، در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی abaqusوcadam ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.اﺻﻮل و روش ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﺮزه ای ﺳﺪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ وزﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻄﯽ و ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺪ وزﻧﯽ  ﺑﺘﻨﯽ ژاوه وﺳﺪ pineflat، ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻄﯽ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ای در ﺧﺼﻮص ﻣﺨﺎزن در ﺗﺮاز ﻧﺮﻣﺎل، ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺮ و ﺧﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺪ ژاوه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺘﺎﺑﻨﮕﺎﺷﺘﻬﺎی KOBE،KOYENA،CHI-CHI  و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ. در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻟﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﺑﯿﺶ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﺑﻬﻤﺮاه ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﺮک ﻫﺎیﮐﺸﺸﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

کلیدواژه‌ها