بررسی عملکرد هیدرولیکی ناحیه انتقالی پلکانی (پروفیل سدکس) بر روی سرریز پلکانی با شیب زیاد (مطالعه موردی: سد ژاوه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، گرایش آب و سازه های هیدرولیکی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه آب دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

با پیشرفت تکنولوژی سدهای بتن غلطکی(RCC) و سازگاری سرریز پلکانی با این نوع سدها، استفاده از سرریزهای پلکانی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. با توجه به پیچیدگی هیدرولیک سرریزهای پلکانی، مدل های آزمایشگاهی بسیاری جهت دست یابی به روابط تجربی حاکم بر جریان این نوع سرریزها ساخته و آزمایش شده اند. برای بهبود روش های آزمایشگاهی، می توان از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) و شبیه سازی عددی مبتنی بر آن استفاده نمود. در این مقاله با استفاده از نرم افزار  3D-FLOW (نرم افزار محاسباتی مبتنی بر دینامیک سیالات محاسباتی(، رفتار جریان بر روی سرریز سد ژاوه در دو حالت با ناحیه انتقالی پلکانی و بدون آن بررسی شد و با مقایسه رفتار جریان در این دو حالت مشاهده گردید که پروفیل CEDEX عملکرد بهتری را نسبت به حالت بدون ناحیه انتقالی پلکانی نشان داده و از پرش آب بر روی پله ها جلوگیری می کند.                                  

کلیدواژه‌ها

موضوعات