نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه معماری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس

چکیده

اتاق تمیز پدیده نوینی است که در صد سال اخیر پا به عرصه ظهور گذاشته است. این فناوری از فناوری هایی است که امروزه در صنایع مختلف کاربرد بسیاری دارد. یکی از صنایعی که به طور گسترده از اتاق های تمیز استفاده می کند صنعت داروسازی است. دما،رطوبت،فشار هوا و ... در این فضا حائز اهمیت هستند و کنترل می شوند. به دلیل حساسیت صنعت دارو به ویژه از لحاظ آلودگی، ساخت و نگهداری این فضاها هزینه زیادی دارد. اگرچه استانداردهای کاملی برای طراحی مکانیکی و الکتریکی این فضاها وجود دارد، اما در خصوص چگونگی طراحی معماری اتاق تمیز کمتر اطلاعاتی وجود دارد. مسایلی مانند جانمایی، دسترسی و سیرکولاسیون فضا، ویژگی های ابعادی و هندسی فضا، چیدمان داخلی و ویژگی های مصالح و اجزای ساختاری سازنده فضا، مواردی هستند که در کنار مسایل متعدد اتاق تمیز قابل توجهند و طراحی بهینه آن ها می تواند تاثیر بسیاری بر بهینه سازی کارکرد فضا، صرفه اقتصادی و صرفه جویی در مصرف انرژی داشته باشد. روش تحقیق در این پژوهش روش توصیفی- تحلیلی است. در ابتدا با مرور منابع و استانداردهای مربوط به اتاق های تمیز، عوامل موثر بر طرح معماری تعیین گردید و سپس این عوامل به طور دقیق تر مورد مطالعه قرار گرفته و دسته بندی شده و با بررسی نمونه های موردی مرتبط اصول طراحی معماری استخراج و جمع بندی شدند. در نهایت ملاحظات معماری در طراحی اتاق تمیز به صورت ویژه برای صنایع داروسازی ارائه شده است که می تواند در طراحی معماری این فضا مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Principles of clean room design in the pharmaceutical industry

نویسنده [English]

  • Leila Mirsaeedi

Department of Architecture, Islamic Azad University, Gonbade Kavoos Branch, Gonbade Kavoos, Iran

چکیده [English]

The clean room is a new phenomenon that has emerged in the last 100 years. This technology is one of the technologies that many uses today in various industries. One of the industries that uses widespread clean rooms is the pharmaceutical industry. Temperature, humidity, air pressure, etc. are important and controlled in this space. Due to the sensitivity of the pharmaceutical industry, especially in terms of contamination, the construction and maintenance of these spaces cost a lot. Although there are perfect standards for the mechanical and electrical design of these spaces, there is less information on how to design a cleanroom room architecture. Issues such as location, access, and circulation of space, dimensional and geometric characteristics of space, interior layout and properties of materials and structural components of space constructors are issues that are significant along with the numerous issues of the cleanroom room and their optimal design can have a great impact on the optimal Space-saving, cost-effective, and energy-efficient. The research method is descriptive-analytic. Initially, by reviewing the sources and standards for clean rooms, the factors influencing the architectural design were determined, and then these factors were studied and categorized more accurately and by examining case examples related to architectural design principles, extraction and conclusion They were Ultimately, architectural considerations in the design of the clean room are specially designed for the pharmaceutical industry, which can be used in architectural design of this space.