اصول طراحی معماری اتاق تمیز در صنعت داروسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه معماری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس

چکیده

اتاق تمیز پدیده نوینی است که در صد سال اخیر پا به عرصه ظهور گذاشته است. این فناوری از فناوری هایی است که امروزه در صنایع مختلف کاربرد بسیاری دارد. یکی از صنایعی که به طور گسترده از اتاق های تمیز استفاده می کند صنعت داروسازی است. دما،رطوبت،فشار هوا و ... در این فضا حائز اهمیت هستند و کنترل می شوند. به دلیل حساسیت صنعت دارو به ویژه از لحاظ آلودگی، ساخت و نگهداری این فضاها هزینه زیادی دارد. اگرچه استانداردهای کاملی برای طراحی مکانیکی و الکتریکی این فضاها وجود دارد، اما در خصوص چگونگی طراحی معماری اتاق تمیز کمتر اطلاعاتی وجود دارد. مسایلی مانند جانمایی، دسترسی و سیرکولاسیون فضا، ویژگی های ابعادی و هندسی فضا، چیدمان داخلی و ویژگی های مصالح و اجزای ساختاری سازنده فضا، مواردی هستند که در کنار مسایل متعدد اتاق تمیز قابل توجهند و طراحی بهینه آن ها می تواند تاثیر بسیاری بر بهینه سازی کارکرد فضا، صرفه اقتصادی و صرفه جویی در مصرف انرژی داشته باشد. روش تحقیق در این پژوهش روش توصیفی- تحلیلی است. در ابتدا با مرور منابع و استانداردهای مربوط به اتاق های تمیز، عوامل موثر بر طرح معماری تعیین گردید و سپس این عوامل به طور دقیق تر مورد مطالعه قرار گرفته و دسته بندی شده و با بررسی نمونه های موردی مرتبط اصول طراحی معماری استخراج و جمع بندی شدند. در نهایت ملاحظات معماری در طراحی اتاق تمیز به صورت ویژه برای صنایع داروسازی ارائه شده است که می تواند در طراحی معماری این فضا مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها