تأثیر مدیریت دانش بر بهره وری اقتصادی پروژه های دانش بنیان

نوع مقاله : خلاصه فنی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه آزاد واحد بویین زهرا

2 هیات علمی دانشگاه آزاد بویین زهرا

چکیده

امروزه مدیریت دانش قطعاً بعنوان یک عامل اساسی برای پیشرفت کشورها و صنایع حاضر در آنها در نظر گرفته می شود و از سوی دیگر یکی از ابزارهای اصلی پاسخگویی در عرصه پژوهشی و تولیدی و اقتصادی کشورها می باشد. پروژه های دانش بنیان می توانند نقش بسزایی به منظور ه مافزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری( و تجار یسازی نتایج تحقیق و توسعه )شامل طراحی و تولید کالا و خدمات( در حوزه فناوری های برتر و با ارزش) افزوده فراوان داشته باشند.
هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر مدیریت دانش بر بهره وری اقتصادی پروژه های دانش بنیان می باشد. جامعه آماری تحقیق شرکت های دانش بنیان بوده و میزان نمونه آماری براساس فرمول کوکران 174 برآورد گردیده است. ابزار تحقیق پرسش نامه بوده و میزان پایایی تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.85 می باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد بین مدیریت دانش و بهره وری اقتصادی رابطه معنی دار وجود داشته و مدیریت دانش بر بهره وری دانش تاثیر گذار می باشد . به همین منوال بررسی نتایج تحقیق نشان داد که ایجاد دانش، ذخیره دانش، بکارگیری دانش و مشارکت دانش بر بهره وری اقتصادی پروژه های دانش بنیان موثر بوده و رابطه ی مستقیمی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Knowledge Management on Economic Productivity of Knowledge Based Projects

نویسندگان [English]

  • mohsen hamzezadeh 1
  • reza khosh sima 2

1 Master Student of Business Administration, Islamic Azad University, Boyien Zahra

2 Faculty Member of Boyin Zahra University

چکیده [English]

Today, knowledge management is considered to be a key factor in the development of the countries and industries that are present and, on the other hand, is one of the main instruments for accountability in the research and production and economic sectors of the countries. Knowledge-based projects can play a significant role in the cultivation of knowledge and wealth, the development of a knowledge-based economy, the realization of scientific and economic goals, including the expansion and application of invention and innovation (and commercialization of research and development results), including the design and production of goods and services ( In the field of superior and valuable technology).