نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عمران، عمران، آزاد اسلامی یزد، یزد، ایران

چکیده

استفاده از سازه LSF در شهر یزد نیز رو به افزایش است و این نکته حائز اهمیت است که تا چه حدی این سازه با شرایط مناسب و طبق ضوابط اجرا میشود و آنچه که به عنوان سازه نوین صنعتی در معرض عموم قرار می گیرد، سازه با کیفیت و با هزینه ای مناسب و در زمانی مطلوب است. در این تحقیق سعی بر این بود تا ارزیابی از شاخصهای کیفیت، هزینه و زمان در مورد سازه LSF در شهر یزد داشته باشیم. برای بررسی این سه شاخص و ارتباط این شاخص ها با یکدیگر و تاثیرشان بر روند ساخت سازه LSF ، ابتدابه تبیین سازه و ویژگی ها و اجزای آن پرداخته شد و در ادامه با استفاده از پرسشنامه از نظرات کارشناسان و صاحبنظران در مورد سازه LSF و نحوه اجرای آن استفاده کردیم. سپس به کمک نرم افزارهای آماری همچون SPSS و PLS به تحلیل داده های تحقیق که از کارشناسان به دست آمده بود پرداختیم. نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که کارشناسان بر این اعتقادند که از بین شاخص های مطرح شده، هزینه بیشترین اهمیت و تاثیر را دارد، خصوصا هزینه سازه که خود بیان کننده اهمیت میزان هزینه اجرای سازه در شهر یزد می باشد. پس از هزینه، زمان سازه و خصوصا آنچه که از این سازه به سرعت اجرای ساختمان مرتبط می شود حائز اهمیت بوده است؛ و نهایتا کیفیت به عنوان شاخص بعدی مطرح می شود که نشان از دیدگاه مثبت و نسبی صاحبنظران و کارشناسان از این سازه می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation indexes quality, cost and time at Lightweight steel structures (case study:LSF structures in yazd city)

نویسنده [English]

  • seyed shahab aldin mirjafari

civil, civil, univercity azad islamic yazd, yazd, iran

چکیده [English]

The use of the LSF structure in Yazd is also increasing, and it is important to note that to what extent this structure is implemented in accordance with appropriate conditions and according to the criteria, and what is considered as a new industrial structure exposed to the public, a quality structure And at the right time and at the right time. In this research, we tried to evaluate the quality, cost, and time indices of the LSF structure in Yazd city. To investigate these three indicators and their relationship with each other and their impact on the process of constructing the LSF, the first part of the explanation of the structure and its features and its components were discussed. Using the questionnaire, experts and experts' opinions about the structure of LSF and how to implement it We used it. We then analyzed the research data obtained from experts by statistical software such as SPSS and PLS. The results of this study indicate that the experts believe that the cost is one of the most important and most important factors, especially the cost of the structure, which expresses the importance of the cost of implementing the structure in Yazd. After the cost, the time of the structure and especially the construction of the structure is very important to the construction of the building quickly, and finally, quality is considered as the next indicator, which indicates the positive and relative view of the experts and experts of this structure. .