ارزیابی شاخص های کیفیت، هزینه و زمان در سازه های فولادی سبک در LSF (مطالعه موردی: سازه های شهر یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عمران، عمران، آزاد اسلامی یزد، یزد، ایران

چکیده

استفاده از سازه LSF در شهر یزد نیز رو به افزایش است و این نکته حائز اهمیت است که تا چه حدی این سازه با شرایط مناسب و طبق ضوابط اجرا میشود و آنچه که به عنوان سازه نوین صنعتی در معرض عموم قرار می گیرد، سازه با کیفیت و با هزینه ای مناسب و در زمانی مطلوب است. در این تحقیق سعی بر این بود تا ارزیابی از شاخصهای کیفیت، هزینه و زمان در مورد سازه LSF در شهر یزد داشته باشیم. برای بررسی این سه شاخص و ارتباط این شاخص ها با یکدیگر و تاثیرشان بر روند ساخت سازه LSF ، ابتدابه تبیین سازه و ویژگی ها و اجزای آن پرداخته شد و در ادامه با استفاده از پرسشنامه از نظرات کارشناسان و صاحبنظران در مورد سازه LSF و نحوه اجرای آن استفاده کردیم. سپس به کمک نرم افزارهای آماری همچون SPSS و PLS به تحلیل داده های تحقیق که از کارشناسان به دست آمده بود پرداختیم. نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که کارشناسان بر این اعتقادند که از بین شاخص های مطرح شده، هزینه بیشترین اهمیت و تاثیر را دارد، خصوصا هزینه سازه که خود بیان کننده اهمیت میزان هزینه اجرای سازه در شهر یزد می باشد. پس از هزینه، زمان سازه و خصوصا آنچه که از این سازه به سرعت اجرای ساختمان مرتبط می شود حائز اهمیت بوده است؛ و نهایتا کیفیت به عنوان شاخص بعدی مطرح می شود که نشان از دیدگاه مثبت و نسبی صاحبنظران و کارشناسان از این سازه می باشد.

کلیدواژه‌ها