بهره گیری از سامانه ی آ برسانی سنتی با مدیریت ساخت متناسب با رویکرد پدافند غیرعامل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل، استادیار دانشگاه دفاع ملی، ریاست سازمان پدافند غیرعامل کشور

2 دانشجوی پدافند غیرعامل، گرایش طراحی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

3 استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

با توجه به اینکه استان های کویری در طول تاریخ با مشکلات کمبود و یا حتی نبود آب مواجه بود هاند ازاین رو آب در این مناطق از ارزش
دوچندانی برخوردار است. تاریخ آب رسانی در استان کویری یزد، حاکی از سختی های فراوانی است که مردمان این استان در طول تاریخ برای
تأمین آب تجربه کرده اند. پیشینیان استان یزد با مدیریت آب های رودخانه های فصلی، چشمه ها، آب های زیرزمینی و آب های جمع آوری شده
از نزولات جوی، آب موردنیاز مصارف کشاورزی و شرب شهروندان را با ایجاد ساز ههای سنتی تأمین می نمودند. با مرسوم شدن سامانه ی مدرن
آ برسانی سازه های تاریخی آبی که فرآیند آب رسانی را در استان تشکیل م یدادند از بهره برداری خارج شده اند. ازآنجایی که بخش قابل توجهی
از این سازه ها همچنان قابلیت بهره برداری دارند. در همین راستا این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با اتکا به برداشت های صورت گرفته
از بازدیدهای میدانی و مصاحبه هایی که با صاحب نظران بومی استان یزد انجام شده است. در این مقاله ضمن پرداختن به ضعف های ناشی از
مدرن شدن سامانه های آب رسانی به ضرورت آب رسانی سنتی پرداخته شده است با توجه به پژوهش انجام شده استفاده از ظرفیت های سازه های
سنتی موجود در سطح استان را به منظور مدیریت ساخت سامانه های آب رسانی ضرورتی متناسب با اهداف پدافند غیرعامل به حساب می آید.
ازجمله راه کارهای کاربردی و عملیاتی که می توان برای مطالعات پدافند غیرعامل سامانه ی آب رسانی، استان یزد متصور شد، استفاده از ظرفیت
سازه های سنتی است که در سطح شهر موجود هستند. به همین منظور مقاله پیش رو بهره گیری از سامانه سنتی آب رسانی را در آب رسانی
مدرن شهری ضرورتی متناسب با مبانی و اصول پدافند غیرعامل دانسته و موردبررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The utilization of a traditional water supply system with construction management in accordance with the passive defense approach

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Jlalai 1
  • Hasan Pirihoor 2
  • Mohammad Ali Nekooie 3
1 دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل، استادیار دانشگاه دفاع ملی، ریاست سازمان پدافند غیرعامل کشور
2 دانشجوی پدافند غیرعامل، گرایش طراحی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
چکیده [English]

Due to the fact that the desert provinces experienced a shortage or even lack of water throughout history, so water in these areas has double value. The history of water supply in the Yazd desert province indicates the great tribulations experienced by the people of this province over the history of water supply. The predecessors of the Yazd province provided water for the consumption of agricultural and drinking water by generating traditional means by managing seasonal river waters, springs, groundwater and collected water from atmospheric depression. With the modernization of the modern water supply system, the historic aquifers that formed the water supply process in the province have been abandoned. Because a significant proportion of these structures are still operational. In this regard, this article is descriptive-analytical and based on field observations and interviews conducted with the native experts of Yazd province. In this paper, paying attention to the weaknesses caused by the modernization of water supply systems, the necessity of traditional water supply has been investigated. According to the research, using the capacities of traditional structures existing in the province to manage the construction of water supply systems The necessity is proportional to the goals of passive defense. Among the practical and operational approaches that can be used for non-passive defense studies of the water supply system in Yazd province, is the use of the capacity of traditional structures existing in the city. For this purpose, the article considers the use of the traditional water supply system in urban modern water supply, which is in line with the principles and principles of passive defense.