بهره گیری از سامانه ی آ برسانی سنتی با مدیریت ساخت متناسب با رویکرد پدافند غیرعامل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل، استادیار دانشگاه دفاع ملی، ریاست سازمان پدافند غیرعامل کشور

2 دانشجوی پدافند غیرعامل، گرایش طراحی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

3 استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

با توجه به اینکه استان های کویری در طول تاریخ با مشکلات کمبود و یا حتی نبود آب مواجه بود هاند ازاین رو آب در این مناطق از ارزش
دوچندانی برخوردار است. تاریخ آب رسانی در استان کویری یزد، حاکی از سختی های فراوانی است که مردمان این استان در طول تاریخ برای
تأمین آب تجربه کرده اند. پیشینیان استان یزد با مدیریت آب های رودخانه های فصلی، چشمه ها، آب های زیرزمینی و آب های جمع آوری شده
از نزولات جوی، آب موردنیاز مصارف کشاورزی و شرب شهروندان را با ایجاد ساز ههای سنتی تأمین می نمودند. با مرسوم شدن سامانه ی مدرن
آ برسانی سازه های تاریخی آبی که فرآیند آب رسانی را در استان تشکیل م یدادند از بهره برداری خارج شده اند. ازآنجایی که بخش قابل توجهی
از این سازه ها همچنان قابلیت بهره برداری دارند. در همین راستا این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با اتکا به برداشت های صورت گرفته
از بازدیدهای میدانی و مصاحبه هایی که با صاحب نظران بومی استان یزد انجام شده است. در این مقاله ضمن پرداختن به ضعف های ناشی از
مدرن شدن سامانه های آب رسانی به ضرورت آب رسانی سنتی پرداخته شده است با توجه به پژوهش انجام شده استفاده از ظرفیت های سازه های
سنتی موجود در سطح استان را به منظور مدیریت ساخت سامانه های آب رسانی ضرورتی متناسب با اهداف پدافند غیرعامل به حساب می آید.
ازجمله راه کارهای کاربردی و عملیاتی که می توان برای مطالعات پدافند غیرعامل سامانه ی آب رسانی، استان یزد متصور شد، استفاده از ظرفیت
سازه های سنتی است که در سطح شهر موجود هستند. به همین منظور مقاله پیش رو بهره گیری از سامانه سنتی آب رسانی را در آب رسانی
مدرن شهری ضرورتی متناسب با مبانی و اصول پدافند غیرعامل دانسته و موردبررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات