استراتژی مدیریت طراحی ، ساخت و نظارت پروژه طرح اضطراری حفاظت رودخانه کن

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 دانشگاه آزاد اسلامی رودهن ، رودهن ، تهران ، ایران

چکیده

در مدیریت طرح ، اجرا و نظارت یا انجام کار طرح های اضطراری باید استراتژی مناسب برای رسیدن به هدف داشت اما در مدیریت کارآمد علاوه بر داشتن استراتژی مناسب ، اجرای خوب از همه مهمتر میباشد . زیرا استراتژی خوب با اجرای بد همانند استراتژی بد میباشد . در اجرای طرح اضطراری حفاظت رودخانه کن در بازه شماره 1 ( پایاب پلهای فتح ) استراتژی مدیریت خوب و مناسب اجرای پروژه در کم ترین زمان تعریف شده و با کیفیت مناسب از اهداف طرح و ساخت پروژه میباشد که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده و المان های استراتژیک مدیریت کار به تفکیک و در شرایط ترکیبی اجرا تشریح شده است .استراتژی اجرای کار از شکل امانی و سه عاملی در حال حاضر به EPCF ، BOT ، Buy Back و ... تغییر یافته و نمیتوان با استراتژی سه  عاملی و حتی روشهای جدید همانند EPCF و غیره طرح های اضطراری که سرعت عمل بیشتری مطلبد را بدون استراتژی مدیریتی به پیش برد . بنابراین در اجرای طرح اضطراری رودخانه کن اولا پیمان و قرارداد با تغییرات مهمی روبرو بوده و با افزودن مشاور طراحی در کنار مجری عمل کننده ( خاکریز آب ) ازیک سو و مشاور مادر طراحی در کنار کارفرمای اصلی ( سازمان مشاور فنی مهندسی شهر تهران ) از سویی دیگر رویکرد طراحی و اجرای سه عاملی به شکل عرف خود کنار گذاشته شده است و از طرف دیگر در اجرای کار نیز استراتژی جدید مدیریت جهت سرعت بخشیدن به آن بنا نهاده شد زیرا عملا بخش طراحی ، اجرا و نظارت به همراه کنترل و پایش و کنترل کیفیت آن به تیم های حاضر در صحنه واگذار شد و توامان استراتژی مدیریت طراحی ، اجرا ، نظارت ، کنترل و پایش ، ارتباطات ، برنامه ریزی همراه تدقیق آن در حین اجرا براساس تغییرات احتمالی طرح در مواجهه با شرایط محیطی و اجرایی و تصمیم سازی مدیریتی برای بازگشایی گره ها در صحنه اجرا برای رسیدن به هدف اجرای کار در کمترین زمان تعریف شده و با کیفیت مناسب به کار گرفته شد تا بتوان طرح اضطراری حفاظت رودخانه کن را دربازه شماره 1 در زمان و کیفیت مناسب که علل اجرا کردن آن بود ، پیاده نمود . در نهایت طرح اضطراری رودخانه کن برای 6 ماه تعریف شد و با استراتژی مدیریت انجام کار به شکل طرح و ساخت ولی با تامین مالی خود خواسته از طرف پیمانکار و مشاور در 7 ماه به تحویل موقت رسید . در مقاله حاضر به استراتژی مدیریت انجام کار و معایب و مزایا آن پرداخته شده و در نهایت در بخش نتیجه گیری راه های بهبود آن براساس کار انجام شده در طرح اضطراری رودخانه کن توصیه شده است . طرح مشابه طرح اضطراری کن در بازه 1 ، طرح سامان دهی و بهسازی کن در محل تقاطع با اتوبان تهران - کرج ( مهندسین مشاور ری آب ، اسفند ماه 1393 ) میباشد که به روش سه عاملی توسط سازمان مشاور و خاکریز آب به پیش برده شده که تاکنون که بیش از 2 سال از شروع عملیات اجرایی آن میگذرد، هنوز به تحویل موقت نرسیده است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات