استراتژی مدیریت طراحی ، ساخت و نظارت پروژه طرح اضطراری حفاظت رودخانه کن

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 دانشگاه آزاد اسلامی رودهن ، رودهن ، تهران ، ایران

چکیده

در مدیریت طرح ، اجرا و نظارت یا انجام کار طرح های اضطراری باید استراتژی مناسب برای رسیدن به هدف داشت اما در مدیریت کارآمد علاوه بر داشتن استراتژی مناسب ، اجرای خوب از همه مهمتر میباشد . زیرا استراتژی خوب با اجرای بد همانند استراتژی بد میباشد . در اجرای طرح اضطراری حفاظت رودخانه کن در بازه شماره 1 ( پایاب پلهای فتح ) استراتژی مدیریت خوب و مناسب اجرای پروژه در کم ترین زمان تعریف شده و با کیفیت مناسب از اهداف طرح و ساخت پروژه میباشد که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده و المان های استراتژیک مدیریت کار به تفکیک و در شرایط ترکیبی اجرا تشریح شده است .استراتژی اجرای کار از شکل امانی و سه عاملی در حال حاضر به EPCF ، BOT ، Buy Back و ... تغییر یافته و نمیتوان با استراتژی سه  عاملی و حتی روشهای جدید همانند EPCF و غیره طرح های اضطراری که سرعت عمل بیشتری مطلبد را بدون استراتژی مدیریتی به پیش برد . بنابراین در اجرای طرح اضطراری رودخانه کن اولا پیمان و قرارداد با تغییرات مهمی روبرو بوده و با افزودن مشاور طراحی در کنار مجری عمل کننده ( خاکریز آب ) ازیک سو و مشاور مادر طراحی در کنار کارفرمای اصلی ( سازمان مشاور فنی مهندسی شهر تهران ) از سویی دیگر رویکرد طراحی و اجرای سه عاملی به شکل عرف خود کنار گذاشته شده است و از طرف دیگر در اجرای کار نیز استراتژی جدید مدیریت جهت سرعت بخشیدن به آن بنا نهاده شد زیرا عملا بخش طراحی ، اجرا و نظارت به همراه کنترل و پایش و کنترل کیفیت آن به تیم های حاضر در صحنه واگذار شد و توامان استراتژی مدیریت طراحی ، اجرا ، نظارت ، کنترل و پایش ، ارتباطات ، برنامه ریزی همراه تدقیق آن در حین اجرا براساس تغییرات احتمالی طرح در مواجهه با شرایط محیطی و اجرایی و تصمیم سازی مدیریتی برای بازگشایی گره ها در صحنه اجرا برای رسیدن به هدف اجرای کار در کمترین زمان تعریف شده و با کیفیت مناسب به کار گرفته شد تا بتوان طرح اضطراری حفاظت رودخانه کن را دربازه شماره 1 در زمان و کیفیت مناسب که علل اجرا کردن آن بود ، پیاده نمود . در نهایت طرح اضطراری رودخانه کن برای 6 ماه تعریف شد و با استراتژی مدیریت انجام کار به شکل طرح و ساخت ولی با تامین مالی خود خواسته از طرف پیمانکار و مشاور در 7 ماه به تحویل موقت رسید . در مقاله حاضر به استراتژی مدیریت انجام کار و معایب و مزایا آن پرداخته شده و در نهایت در بخش نتیجه گیری راه های بهبود آن براساس کار انجام شده در طرح اضطراری رودخانه کن توصیه شده است . طرح مشابه طرح اضطراری کن در بازه 1 ، طرح سامان دهی و بهسازی کن در محل تقاطع با اتوبان تهران - کرج ( مهندسین مشاور ری آب ، اسفند ماه 1393 ) میباشد که به روش سه عاملی توسط سازمان مشاور و خاکریز آب به پیش برده شده که تاکنون که بیش از 2 سال از شروع عملیات اجرایی آن میگذرد، هنوز به تحویل موقت نرسیده است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Management strategy design, construction and project supervision The emergency plan for river protection kan

نویسندگان [English]

  • Iraj Hassani Fakhrabadi 1
  • Behnod Barmayehvar 2
چکیده [English]

In designing, implementing, and monitoring or executing emergency projects, there should be a suitable strategy for achieving the goal, but in efficient management, in addition to having a proper strategy, good implementation is all the more important. Because a good strategy with bad performance is like a bad strategy. In the implementation of the Emergency Plan for the Protection of the River of Khan in the area of ​​No. 1 (Fatah Bridge), good and proper management strategy is defined in the shortest time and with proper quality are the objectives of the design and construction of the project, which is discussed in this paper and the element Strategic management of work is described in separate terms and in a combination of implementation. The strategy for implementing the work from a tangible form and three factors has already changed to EPCF, BOT, Buy Back and ... and can not be combined with a three-factor strategy and even new methods Like the EPCF, etc. Emergency schemes, which can be deployed faster without management strategy. Therefore, in implementing the Emergency Plan of the River Khan, the contract and the contract are subject to significant changes, and with the addition of a design consultant along with the operator (water drain), on the one hand, and the design consultant along with the main employer (Tehran Engineering Technical Advisor) The other three-factor design and implementation approach has been abandoned in its custom form. On the other hand, a new management strategy has been developed to accelerate the implementation of the work, since the design, implementation and monitoring, along with control and monitoring and quality control It was assigned to the teams present on the scene and combined with the design, implementation, monitoring, control, management and control strategies Monitoring and communication, communication, planning with accompanying its realization on the basis of possible changes in the plan in the face of environmental and administrative conditions, and the management decision-making process for re-opening the nodes in the implementation stage to achieve the goal of implementing the work in the shortest defined time and quality. It was adapted to allow the Emergency Plan to implement river protection at No. 1 in time and implement appropriate quality. Eventually, the Emergency Plan for the river Kane was defined for 6 months, and with the management strategy, the work was done in the form of a plan, but with the financing of the request from the contractor and the consultant in 7 months to the temporary delivery. In this article, we discuss the management strategy and its advantages and disadvantages. Finally, in the section on concluding, ways to improve it are recommended based on the work carried out in the Emergency River Project. The same plan for the Emergency Plan for the 1st phase, the design and rehabilitation project at the intersection with the Tehran-Karaj motorway (Re-Water Consultant Engineers, March 2015), has been implemented by a three-factor method by the consultant and the water reclaiming organization. So far, more than 2 years since the start of its operation, it has not yet arrived.