کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی لرزش‌های ناشی از عملیات انفجار، مطالعه موردی سد رودخانه‌ شور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین

چکیده

لرزش زمین یکی از مهترین اثرات نامطلوب عملیات انفجار در پروژه‌های عمرانی و معادن سطحی است و در صورت عدم کنترل منجر به وارد آمدن آسیب‌های فراوان به سازه‏های اطراف خواهد شد. بنابراین پیش‌بینی دقیق این لرزش‏ها در جهت کمینه کردن اثرات مخرب زیست ‌محیطی آن امری ضروری است. هدف از مقاله پیش رو بررسی و پیش‌بینی لرزش‏های ناشی از عملیات انفجار بر سازه سد رودخانه‌ شور می‏باشد. استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به عنوان یک ابزار قدرتمند در پیش‌بینی لرزش‏های ناشی عملیات انفجار مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر آن، از مدل‌های تجربی نیز برای این کار استفاده شده است. برای ارزیابی عملکرد مدل‌های ارائه ‌شده در پیش‌بینی لرزش زمین، از معیارهای آماری مختلفی از جمله RMSE استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که مقادیر پیش‌بینی‌شده توسط شبکه عصبی مصنوعی به مقادیر واقعی نزدیک تر بوده و این مدل دارای دقت به مراتب بالاتری نسبت به سایر مدل‌های تجربی در پیش‌بینی لرزش‏های ناشی از عملیات انفجار می‏باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات