بررسی تاثیر عوامل رضایت شغلی بر ایمنی در پروژه های عمرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت ، دانشگاه آزاد واحد رودهن

2 دانشگاه آزاد اسلامی رودهن ، رودهن ، تهران ، ایران

چکیده

بی شک صنعت ساخت و ساز یکی از خطرناک‏ترین صنایع از نظر آسیب‏ دیدگی و تلفات انسانی می‏باشد. یکی از مهم‏ترین دلایل ایجاد حوادث، عدم شناسایی علل انجام کارهای خطرناک و رعایت نکردن مسائل ایمنی در کار می‏شد، بنابراین شناسایی وتجزیه و تحلیل عواملی که باعث می‏شوند، کارگران ساختمانی اقدام به کارهای پرخطر نمایند، یک گام بسیار ضروری جهت ایمن سازی کارگاه میبا‏شد. یکی از علل بسیار مهم که باعث می‏شود، اقدامات پر خطر شکل گیرد، استرس کاری افرد شاغل در پروژه میبا‏شد. از آنجایی که منشا استرس کاری، عدم رضایت شغلی می‏باشد، لذا بررسی این موضوع حیاتی می باشد. اما نکته حائز اهمیت این است که رضایت شغلی یک مفهوم کلی است، و به عبارت دیگر رضایت شغلی با تحقق مجموعه ای از عوامل حاصل خواهد شد. بنابراین در این تحقیق سعی شده است ابتدا عوامل موثر در رضایت شغلی به تفکیک شناسایی شوند، سپس پرسشنامه ای، به تعداد 70 نفر افراد شاغل در سه کارگاه عمرانی تهیه و با استفاده از روش فازی به درجه اهمیت هر یک از عوامل مذکور، نمره دهی شوند، و در خاتمه به وسیله روش تحلیل سلسله مراتبی، معیارهای رتبه ‏بندی و مهمترین عامل شناسایی می شود. ضمناً با پیشنهادات ارائه شده برای کنترل عوامل بسیار مهم، می‏توان از بروز حوادث در پروژه‏های عمرانی جلوگیری نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات