وزن دهی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری کارکنان در صنعت ساخت با روش های تصمیم گیری چند معیاره الکتره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، گرایش مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار گروه عمران، موسسه آموزش عالی شرق گلستان، گلستان، ایران

چکیده

بدون شک در میان سرمایه های موجود، نیروی انسانی از جایگاهی رفیع در پیشرفت و پیشبرد اهداف هر سازمان برخوردار است. باید به این نکته توجه کرد که پیشرفت هر ملتی وابسته به کار و تلاش همه اقشار جامعه است و بهره وری معیاری برای ارزیابی عملکرد این فعالیتها و تلاش ها در بخش های مختلف اجتماعی و اقتصادی است. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر بهره وری و تعیین روابط این عوامل و چگونگی تاثیر آنها می باشد. این مطالعه از روش تحقیق توصیفی_تحلیلی بوده و جامعه آماری شامل افراد دخیل در امر ساخت و ساز در استان گلستان با حجم نمونه 155 نفر می باشد. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه استفاده شد. در این بررسی از روش تحلیل سلسه مراتبی (AHP) برای وزن دهی معیارها و از روش الکتره برای رتبه یندی و الویت بندی گزینه ها استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل فردی بیشترین تاثیر را بر بهره وری کارکنان صنعت ساخت و ساز در استان گلستان داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات