ارزیابی میزان تاثیر BIM در مرحله طراحی بمنظور کاهش دعاوی در فاز ساخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد پردیس هنرهای زیبا-دانشگاه تهران-ایران

2 دکترای تخصصی پردیس هنرهای زیبا -دانشگاه تهران-ایران

3 کارشناسی ارشدپردیس هنرهای زیبا-دانشگاه تهران-ایران

چکیده

افزایش دعاوی در پروژه‌های پیچیده امروزی باعث شده است که یافتن ابزارهای مناسب برای مدیریت و کاهش دعاوی به یکی از سوالات مهم پژوهش‌های جدید تبدیل شود. هر چند نمی‌توان بطورکلی احتمال وقوع این ادعاها را از صنعت ساخت حذف کرد ولی می‌توان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوینی همچون مدلسازی اطلاعات ساختمان ( BIM) در مرحله طراحی، احتمال بروز این دعاوی را تا حد زیادی کاهش داد. در این مقاله روش پژوهش به صورت توصیفی و از نوع مطالعه مروری می‌باشد که برای جمع آوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه و مطالعات کتابخانه‌ای استفاده شده است. در این پژوهش، به مجموعه‌ای از قابلیت های BIM که بر کاهش عوامل ایجاد ادعا در پروژه‌ها تاثیر گذاشته است، گریزی زده شد، سپس در ادامه با درنظر گرفتن پیچیدگی پروژه‌های صنعت ساخت با شناسایی چند مورد از عوامل ایجاد ادعا با قابلیت تاثیر از BIM به ارزیابی میزان تاثیر این تکنولوژی در جهت کاهش دعاوی در فاز ساخت پروژه‌ها پرداخته شده است نتایج حاکی از این تحقیق نشان می‌دهد که با افزایش میزان پیچیده‌گی در پروژه‌ها، تاثیرات فناوری BIMدر کاهش دعاوی پروژه‌ها بیشتر خود نمایی می‌کند که در نهایت منجر گردیده، بسیاری از عوامل موثر بر بروز ادعا در فاز اجرای پروژه‌ها در مرحله طراحی حذف شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات