ارائه مدلی از تاثیر مهندسی ارزش و چابکی سازمان در ارتقای توان رقابتی شرکت‌های پیمانکاری صنعت ساخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه هنر تهران

2 استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

سرعت فزاینده تغییرات تکنولوژیکی و بازارها از یک سو و تغییر ماهیت مشتریان و تشدید رقابت بین سازمان ها از سوی دیگر، باعث شده که شرکت‌ها به شدت به دنبال کسب مزیت‌های رقابتی جدید برای برتری بر رقبا و تامین بهتر نیازها و خواسته‌های مشتریان باشند. با توجه به مطالعات جامع صورت گرفته در رابطه با توان رقابتی شرکت‌های پیمانکاری و مولفه‌های چابک‌سازی سازمان و مهندسی ارزش و ادغام آنها به وضوح مشخص شد که فقدان مطالعات کافی در زمینه توان رقابتی در ایران و به خصوص در صنعت مهم ساخت که مبالغ بسیار زیادی از بودجه‌های عمرانی هر ساله در این صنعت هزینه می‌شود از عوامل اصلی ضعف در رقابت شرکت‌های پیمانکاری در این صنعت با دیگر رقبای بین‌المللی می‌باشد. بقای شرکت‌های پیمانکاری ملزم به شناخت کامل شاخص‌های توان رقابتی و عواملی که این شاخص‌ها را ارتقاء می‌دهند، می‌باشند.
در این مقاله به دنبال ارتقای توان رقابتی شرکت‌های پیمانکاری ایران با بهره‌گیری از رویکردهای مهندسی ارزش و چابکی، ابتدا پس از مطالعات کتابخانه‌ای، شاخص‌های توان رقابتی و عوامل موثر بر آنها اورده شدند و پس از انجام مصاحبه با خبرگان و غربال‌گیری این شاخص ها و فاکتورهای موثر بر آنها، با پرسشنامه‌ای فاکتورها رتبه‌بندی شدند. سپس مولفه‌های موثر بر چابک‌سازی ‌سازمان‌ مشخص گردیدند و در نهایت بهبودهای حاصل از مهندسی ارزش در پروژه‌ها که بر توان رقابتی شرکت‌ها نیز موثر می‌باشند مشخص شدند و مدل مفهومی از ترکیب سه موضوع ارائه شده است که در این مدل فرضیه‌های مطرح شده پاسخ داده شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات