شناسایی و بررسی ریسکهای قرارداد EPC در پروژههای بزرگ (مطالعه موردی پروژه مشهد مال)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران دانشگاه ازاد رودهن تهران ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر

چکیده

مدیریت ریسک یکی از 10 حوزه دانش علم مدیریت پروژه است که در 5 مرحله شناسایی زمینه ریسک، شناسایی ریسک، ارزیابی ریسک، استراتژی های ریسک و پایش و تجدید نظر انجام می شود و مدیران پروژه را در اتخاذ شرایط ایمن برای طراحی و اجرا یاری می کند. تعدد عوامل مخاطرآمیز، تاخیرات، حجم بالای فعالیت های کاری و تامین مالی در پروژه های بزرگ عمرانی رتبه بندی ریسک را پیچیده و استفاده از این شیوه را دشوار کرده است. از طرفی در قراردادهای EPC ریسک های بسیاری متوجه پیمانکار پروژه است که اهمیت این مسئله را دوچندان می کند. در این پژوهش، جهت تحلیل ریسک های پروژه ی بزرگ مشهد مال از روش نزدیکی به گزینه ی ایده آل استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داده است که ریسک های تامین مالی، تغییرات نقشه و کاربری، تامین مصالح، تداخل کاری پیمانکاران با یکدیگر و تاورکرین ها و نوسانات ارزی و تحریم ها به ترتیب در رتبه های اول تا پنجم ریسک های شناسایی شده و در انتهای مقاله پاسخ به این ریسک ها آورده شده است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات