کاربرد هوش مصنوعی با رویکرد الگوریتم کلونی مورچگان در برنامه زمانبندی پروژه های عمرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فنی و مهندسی،عمران،موسسه آموزش عالی عمران و توسعه،همدان،ایران

چکیده

امروزه استفاده از روشها و ابزارهای مدیریت پروژه در تحقق اهداف بسیاری از سازمانها و شرکتها
ضروری است. روشهای زمانبندی فعالیتها، برای کمینه سازی هزینه ها با بکارگیری منابع محدود و در
شرایط وجود محدودیت های حساس زمانی مورد استفاده قرار می گیرند. این روش ها توانایی سازمان
ها را در اجرا و کنترل پروژه ها و راه های استفاده از منابع و افراد، بهبود می بخشند. بسیاری از روش
های موجود در زمانبندی فعالیت های یک پروژه کاربرد دارند، حال آنکه با پیچیده تر شدن شرایط
بسیاری از سازمان ها با چالش مدیریت همزمان پروژه های متعدد روبرو هستند. بنابراین استفاده از
روش زمانبندی پروژه ها با هوش مصنوعی و با رویکرد الگوریتم کلونی مورچگان برای سازمان ها روشی
بهینه و کاربردی بین سایر روش ها می باشد. در این مقاله روش های حل و خصوصیات مسائل
زمانبندی پروژه ها و کارهای انجام گرفته در این زمینه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. در
پایان نتایج حاصل از این بررسی، آورده شده و زمینه های تحقیقات آتی معرفی شده است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات