بررسی و دسته بندی عوامل موثر درانگیزش شاغلین صنعت ساخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ساخت،دانشکده فنی،دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران

2 دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران

چکیده

نیروی انسانی، اصلی ترین منبع استراتژیک ویکی از مهمترین شاخص های برتری یک سازمان در بازار رقابتی امروز می باشد. به همین دلیل عملکرد آن بیشترین تاثیر را بر افزایش راندمان کل سازمان و جامعه دارد. انگیزش یکی از عوامل موثر در میزان راندمان کارکنان هر سازمان است. عوامل متعددی در انگیزش کارکنان هر سازمان موثر است. هدف این مقاله درابتدا، تقسیم بندی نیروی انسانی شاغل در صنعت ساخت به دسته بندی های مختلف و درادامه، بررسی عوامل انگیزشی درهرگروه بطور جداگانه بود.طبق یافته های این پژوهش، شاغلین صنعت ساخت به سه گروه عمده مدیران،کارمندان وکارگران تقسیم شدند. سپس در هرگروه بطور جداگانه عوامل موثر در انگیزش بررسی شد. نتایج این بررسی ها نشان داد که وجود یک مدیریت هدفمند ودرعین حال انطباق پذیر درکنار توجه به عوامل انگیزشی کارکنان، مثل نظام ترفیع وپاداش، مشارکت درتصمیم گیری ها، رعایت عدالت در تقسیم کار ومسئولیت ها در ایجاد یک سازمان پویا و با کارمندانی باانگیزه نقش تاثیرگذاری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات