بر اساس نویسندگان

ا

ب

پ

 • پازیکی، مجید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • پیری، حسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد پدافندغیرعامل گرایش طراحی
 • پیربوداقی، سجاد [1] دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه تبریز
 • پیری حور، حسن [1] دانشجوی پدافند غیرعامل، گرایش طراحی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
 • پروری، علی [2] عضو هیئت علمی، گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد، خمین، خمین ایران.
 • پروری، علی [1] عضو هیئت علمی، گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد، خمین، خمین ایران.
 • پوری رحیم، علی اکبر [1] عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران، موسسه تحقیقاتی شاخص پژوه، اصفهان، ایران

ت

ث

ج

ح

خ

د

ر

 • رحمانی، ولی [1] کارشناسى ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه آزاد اسلامى واحد اراک، اراک، ایران.
 • رحمتی نیا، میلاد [1] فار غالتحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه شهیدبهشتی رشته مدیریت پروژه و ساخت
 • روانشادنیا، مهدی [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • رودباری، ساره [1] کارشناسی ارشد مدیریت بحران دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
 • رودبارانی، ابراهیم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت،دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین، خمین ایران

ز

س

ش

 • شیخی، ناهید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، گرایش مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
 • شفیعی فر، مهدی [1] استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
 • شهرکی، مهدی [1] کارشناس دفتر مطالعات شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان - زاهدان

ص

ض

ط

ع

ف

ک

م

ن

و

ه

ی