دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-35 
4. مروری بر روش های حفاظت از محیط زیست در پروژه های سدسازی

صفحه 21-24

حسین مهاجری؛ سیدمحمدامین نجیبی؛ مهدی شهرکی