خلاصه فنی

1. مطالعه عددی تاثیر شکل و ابعاد بلوک های حوضچه آرامش در میزان استهلاک انرژی

صفحه 1-11

الهام جعفری؛ حسن احمدی


مرور ادبیات

2. بررسی نقش احداث سد مخزنی طالقان بر رسوبگذاری شبکه آبیاری دشت قزوین

صفحه 12-16

عباس ستوده نیا؛ سعید ستوده نیا


3. تحلیل سدهای وزنی تحت اثر زلزله در ترازهای مختلف آب

صفحه 17-20

پرویز ثابتی؛ احمد مالکی


خلاصه فنی

4. ارزیابی عملکرد فنی طرح های کنترل سیل در رودخانه های شهری و ارائه راهکارهای اصلاحی- مطالعه موردی رودخانه تالار در استان مازندران

صفحه 21-25

محمد مرادی؛ محمدعامل صادقی؛ عبدالرسول تلوری


مرور ادبیات

5. بررسی علل ساخت سد مخزنی خاکی آغ چای به صورت قوسی

صفحه 26-29

سپهر تاتلاری؛ فؤاد کیلانه ئی؛ محمود حسنلو راد


خلاصه فنی

6. بررسی تأثیر پل های احداث شده بر رفتار هیدرولیکی رودخانه درون شهری(مطالعه موردی: رودخانه شهرچای ارومیه)

صفحه 30-35

الناز اسدی نیا؛ میرعلی محمدی؛ فاطمه وجودی مهربانی