مقاله پژوهشی

1. جانمایی آمایشی فناوری‌های نوین ساختمانی بر اساس پیش‌بینی تقاضای بخش مسکن در سال‌های آتی به منظور تدوین برنامه ارتقای بهره وری در بخش مسکن

صفحه 1-9

مجید پازیکی؛ مهدی روانشادنیا


2. رابطه رهبری تحول‌آفرین و بهره‌وری نیروی انسانی با رویکرد تداوم حیات شرکت‌ها (موردمطالعه: شرکت‌های پیمانکار عمرانی آذربایجان شرقی)

صفحه 11-22

هادی امینی پویا؛ ابراهیم سلامی


3. تاثیرات بکارگیری مدیریت دانش براجرایی شدن کاهش زمان درپروژه های عمرانی

صفحه 24-29

مهرداد فرداد؛ حیدر دشتی ناصر آبادی


4. ارائه مدلی از تاثیر مهندسی ارزش و چابکی سازمان در ارتقای توان رقابتی شرکت‌های پیمانکاری صنعت ساخت

صفحه 32-44

محمد جهانکهن؛ سید علیرضا میرمحمدصادقی


5. تدوین مدل تصمیم گیری چندمعیاره فازی تاپسیس برای انتخاب محل بهینه خرید املاک در شهر تهران از دیدگاه سرمایه‌گذار

صفحه 45-56

سعید کریمی


6. ارزیابی روش های پایدارسازی دامنه های سنگی و شیب های خاکی با رویکرد کاهش هزینه زمان (مطالعه موردی : دامنه های جاده آبعلی)

صفحه 58-64

رضا خوانین زاده؛ زهرا سبزی