دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-42 
5. ارزیابی آسیب پذیری اجزای سامانه آبرسانی

صفحه 32-36

ساره رودباری؛ محمدعلی نکوئی؛ روح الله طاهرخانی