چشم انداز

انتشار دستاوردهای علمی در حوزه مدیریت ساخت و توسعه پایدار در راستای تولید علم و ایجاد الگوهای اسلامی ایرانی و بومی در کشور.

اهداف

  1. توسعه دانش مهندسی و مدیریت ساخت.
  2. شناسایی مسائل مدیریت و تکنولوژی ساخت در سازمان‌ها و ارائه راه حل برای آنها.
  3. ارتقای سطح دانش صاحب‌نظران، کارشناسان و علاقمندان رشته مدیریت ساخت
  4. معرفی دستاوردهای پژوهشی و ایجاد زمینه تبادل اندیشه.
  5. ایجاد زمینه همکاری بیشتر بین پژوهشگران داخل و خارج کشور.
  6. طرح مسائل علمی نو و گسترش مرزهای دانش مدیریت ساخت و توسعه پایدار
  7. ایجاد روحیه و انگیزه تحقیق در جامعه.
  8. کمک به مساله یابی و حل مسائل علمی، فنی در ارتباط با تنگناهای نظام اداری کشور و توسعه آن.
  9. کمک به ایجاد ارتباط بین مراکز آموزشی، علمی و تحقیقاتی و همچنین میان پژوهشگران و کارشناسان به منظور انتقال و تبادل آموخته‌ها و تجربیات و کسب دستاوردهای تازه علمی.