اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر روح اله طاهرخانی

دکترای تخصصی عمران استادیار و عضو هیات علمی /دانشگاه بین المللی قزوین

roohollah.taherkhanigmail.com

h-index: 4  

سردبیر

دکتر محمد علی نکوئی

دکترای تخصصی عمران عضو هیات علمی/استادیار

ali.nekooiegmail.com

h-index: 4  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر ناصر شمس کیا

دکترای تخصصی عمران استادیار/عضو هیات علمی دانشگاه آزاد قزوین

shamskia58gmail.com

h-index: N/A  

دکتر حمیدرضا عباسیان جهرمی

دکترای تخصصی عمران استادیار/ صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

habasiankntu.ac.ir

h-index: N/A  

دکتر مهدی روانشاد نیا

دکترای تخصصی عمران عضو هیأت علمی،دانشیار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

ravanshadniagmail.com

h-index: 5  

دکتر مهدی مهدیخانی

دکترای تخصصی عمران عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

mahdi.mahdikhanigmail.com

دکتر حسن ذوقی

دکترای تخصصی عمران استادیار، عضو هیئت علمی / دانشگاه آزاد اسلامی کرج

hzoghi2014gmail.com

دکتر علیرضا لرک

دکتری مهندسی عمران-مدیریت ساخت مدیرگروه کارشناسی ارشد مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

alirezalorkgmail.com

مدیر اجرایی

لیلی صیادی

مهندسی معماری منظر کارشناسی ارشد

l_sayadiyahoo.com