اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
دکتر روح اله طاهرخانی
دکتر روح اله طاهرخانی
استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

دکترای تخصصی مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت)

سردبیر
دکتر محمد علی نکوئی
دکتر محمد علی نکوئی
عضو هیات علمی/استادیار

دکترای تخصصی عمران

  • ali.nekooiegmail.com
  • h-index: 4
دبیر تخصصی
دکتر مرتضی فیروزی
دکتر مرتضی فیروزی
پژوهشگر

دکترای تخصصی مهندسی عمران

هیات تحریریه تخصصی
دکتر محمد علی نکوئی
دکتر محمد علی نکوئی
استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکترای تخصصی مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت)

  • ali.nekooiegmail.com
  • h-index: 11
دکتر سعید بنی‌هاشمی
دکتر سعید بنی‌هاشمی
استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه کانبرا استرالیا

دکترای تخصصی مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت)

دکتر مهدی مهدیخانی
دکتر مهدی مهدیخانی
استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

دکترای تخصصی مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت)

  • mahdi.mahdikhanigmail.com
  • h-index: 15
دکتر حمیدرضا عباسیان جهرمی
دکتر حمیدرضا عباسیان جهرمی
استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

دکترای تخصصی مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت)

دکتر مهدی روانشادنیا
دکتر مهدی روانشادنیا
دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

دکترای تخصصی مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت)

دکتر علی کیوانفر
دکتر علی کیوانفر
استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه ایالتی کنزاو

دکترای تخصصی مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت)

دکتر علی عبدی‌کردانی
دکتر علی عبدی‌کردانی
دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

دکترای تخصصی مهندسی عمران (برنامه ریزی حمل و نقل)

دکتر رامین انصاری
دکتر رامین انصاری
استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

دکترای تخصصی مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت)