نویسنده = �������� ���������� ��������
تأثیر مدیریت دانش بر بهره وری اقتصادی پروژه های دانش بنیان

دوره 2، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 22-31

محسن حمزه زاده؛ رضا خوش سیما