نویسنده = �������������������������� ��������
اولویت بندی بیمارستان ها جهت مدیریت ساخت آنها در برابر تهدیدات انسان ساخت

دوره 1، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 33-36

حسن پیری؛ حامد حسن نژاد؛ مهدی اکبرفخرآبادی