نویسنده = توران کریمایی
نقش مصالح در ساختمان های سبز : شناسایی ریسک ها و موانع

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 45-56

توران کریمایی؛ فائزه طاهرخانی؛ شادی معتمدی


بررسی، شناسایی و طبقه بندی ریسک ها در مشارکت های عمومی خصوصی پروژه ها

دوره 4، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 14-24

توران کریمایی؛ رامین انصاری؛ محمود مهدویان