کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
بررسی و تحلیل ریسک های اجرایی در ساختمان‌های سبز با رویکرد AHP

دوره 4، شماره 3، آذر 1398، صفحه 14-22

عارف طارمیان؛ فائزه طاهرخانی؛ شادی معتمدی