کلیدواژه‌ها = ایستگاه مترو
بررسی فنی و اقتصادی روش های اجرای عبور پر و خالی در توالی اجرای ایستگاه و تونل در خط هفت متروی تهران

دوره 5، شماره 3، آذر 1399، صفحه 39-46

سید امیرحسین قریشیان؛ امین جعفرنیا؛ محمد فیاض؛ سعید محمد