کلیدواژه‌ها = طبقه بندی ریسک
بررسی، شناسایی و طبقه بندی ریسک ها در مشارکت های عمومی خصوصی پروژه ها

دوره 4، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 14-24

توران کریمایی؛ رامین انصاری؛ محمود مهدویان