کلیدواژه‌ها = جذب آب موئینه
تاثیر آب مغناطیسی بر مشخصات مکانیکی ملات خودتراکم سخت شده

دوره 4، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 42-46

مهدی مهدیخانی؛ امید بامشاد