موضوعات = توسعه پایدار درساخت و ساز (ساختمان پایدار و سبز، انتشار کربن، انرژی، مدیریت پسماند و زباله، ارزیابی چرخه عمر، اقتصاد دایره‌ای و ...)
نقش مصالح در ساختمان های سبز : شناسایی ریسک ها و موانع

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 45-56

توران کریمایی؛ فائزه طاهرخانی؛ شادی معتمدی


بررسی و تحلیل ریسک های اجرایی در ساختمان‌های سبز با رویکرد AHP

دوره 4، شماره 3، آذر 1398، صفحه 14-22

عارف طارمیان؛ فائزه طاهرخانی؛ شادی معتمدی