موضوعات = تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی
خواص رئولوژیک ملات خودتراکم ساخته شده با آب مغناطیسی

دوره 5، شماره 3، آذر 1399، صفحه 19-22

امید بامشاد؛ مهدی مهدیخانی


نقش مصالح در ساختمان های سبز : شناسایی ریسک ها و موانع

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 45-56

توران کریمایی؛ فائزه طاهرخانی؛ شادی معتمدی


بررسی خصوصیات مکانیکی و دوام نمونه‌های بتنی حاوی نانوسیلیس در شرایط اسیدی در حالت غرقابی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1-7

محمد فلاح شیروانی؛ امید بامشاد؛ مهدی مهدیخانی؛ رویا شریفی


بررسی خصوصیات مکانیکی و دوام نمونه‌های بتنی حاوی نانوسیلیس در شرایط باران اسیدی

دوره 4، شماره 3، آذر 1398، صفحه 7-13

محمد فلاح شیروانی؛ امید بامشاد؛ مهدی مهدی‌خانی