موضوعات = حوزه‌های دانش مدیریت پروژه (مدیریت یکپارچگی، ریسک، کیفیت، زمان، هزینه، ذینفعان، ...) و برنامه ریزی و کنترل پروژه
افزایش بهره‌وری مدیریت منابع انسانی در پروژه‌های ساخت بر اساس استاندارد PMBOK

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 9-17

حسین قربانی؛ محسن الویری؛ سمانه جدلی


زمان بندی پروژه با منابع محدود

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 18-25

کیانا احقری


ارزیابی ایمنی در پروژه های ساختمانی بر اساس میزان اثربخشی مدل بلوغ دانش مدیریت پروژه

دوره 4، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 8-13

جواد حسنعلی؛ فائزه طاهرخانی؛ شادی معتمدی


بررسی، شناسایی و طبقه بندی ریسک ها در مشارکت های عمومی خصوصی پروژه ها

دوره 4، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 14-24

توران کریمایی؛ رامین انصاری؛ محمود مهدویان


شناسایی و اولویت بندی موانع مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مدیریت شهری

دوره 4، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 25-36

محمد رضا عبدالعلی پور؛ روح اله طاهرخانی؛ علیرضا لرک


بکارگیری متدولوژی شش سیگما و فناوری RFID در مدیریت منابع انسانی پروژه‌های عمرانی

دوره 4، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-6

علیرضا هاشمیان؛ سمانه جدلی؛ امیرحسین حاجی بابایی


روش پویایی سیستم: رویکردی جامع برای مدیریت عملکرد در پروژه های ساخت

دوره 4، شماره 3، آذر 1398، صفحه 35-42

شهره مرادی؛ رامین انصاری؛ روح اله طاهرخانی


تاثیرات بکارگیری مدیریت دانش براجرایی شدن کاهش زمان درپروژه های عمرانی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 52-59

مهرداد فرداد؛ حیدر دشتی ناصر آبادی