شناسایی ادعاهای پیمانکاران درقراردادهای کلیدگردان فیدیک به روش پویایی سیستم (مطالعه موردی بر روی پروژه ساختمانی7008 واحدی شهر اهدا در ونزوئلا)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی، اردستان، ایران

2 کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه پیام نور، کرج، ایران

3 عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش به بررسی ادعاهای پیمانکار و مدیریت آن در قراردادهای کلیدگردان فیدیک پرداخته شده است که این مهم ابتدا ازطریق مطالعه کتابخانه ای و نظرسنجی در بین متخصصین مجرب در پروژه های عمرانی بین المللی به انجام رسیده و پس از آن با بهره مندی از مدل سازی سیستم ادعا به روش پویایی سیستم و ارزیابی آن در یک مطالعه موردی ونیز تکیه بر نظرات خبرگان توسعه یافته است. در نتیجه مدل سازی ادعاهای پیمانکاران در قراردادهای کلیدگردان فیدیک، مهمترین متغیرها و پارامترهای اثرگذار و یا اثرپذیر مربوط به ادعا در این نوع قراردادها ، نوع ارتباط آنها با هم و شدت اثر آنها تعیین گردید. نتایج حاکی از آن است که مدل سازی به روش پویایی سیستم در تحلیل کیفی و کمی ادعاهای پیمانکار بسیارموثر می باشد. می توان اذعان نمود مهمترین فاکتورهای موثر برادعاهای پیمانکاران در قراردادهای کلیدگردان که بیشتر از 75 % آن از نوع مالی می باشد به ترتیب اولویت عبارت ازتاخیرات کارفرما بویژه در پرداخت ها با سهمی حدود 60% و تغییرات پروژه با سهمی نزدیک به20% بوده که هردو تحت تأثیر استراتژی وشیوه های مدیریتی هستند و در شرایط فورس ماژور و اتفاقات غیرمترقبه شدت اثر این دو متغیر فزونی می یابد. همچنین عدم استقرار نظام مدیریت پروژه و تخصیص ریسک و نداشتن حق مالکیت شناوری از مواردی هستند که در روند اجرای مدیریت ادعاهای پیمانکاران در قراردادهای کلیدگردان فیدیک اختلال ایجاد می نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of contractors claims in Turnkey projects according to FIDIC by the system dynamics method (Case study on the 7008 housing units building project in Ojeda, Venezuela)

نویسندگان [English]

  • Amir Momeni 1
  • Elham Rastar 2
  • Armin Monirabbasi 3
1 Master of Project & Construction Management, Islamic Azad University, Ardestan, Iran
2 Master of Engineering and Construction Management, Payame Noor University, Karaj, Iran
3 Faculty member of Civil Department in Payam-e-Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, contractor’s claim and its management in in turnkey contracts according to FIDIC has been discussed through library studies and surveys among experienced specialists in international civil projects and then this discussion has been developed with benefit of modeling the claim using system dynamics and its evaluattion on a case study as well as relying on opinions of experts.As a result of modeling the claims of contractors in in turnkey contracts according to FIDIC, the most important variables and parameters affecting or affected the claims, their intensity and type of relationship with each other was determined in this contracts.The results show that modeling by system dynamics method is very useful for qualitative and quantitative analysis of the contractor’s claims.can be admitted the most important factors affect the claims of contractors in turnkey contracts according to FIDIC that 75% of them are financial claims are the delays of employer payments with a share of about 60% , project changes with a share of nearly 20% and both are under the influence of strategies and management procedures, Also their intensity will be increased in force majeure situations and unexpected events, Moreover, The lack of project management system and risk allocation and not having got of ownershipflotationon the project scheduledisturbance in process of managing the claims of contractors in Turnkey contracts according to FIDIC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Claim
  • FIDIC
  • turnkey
  • PMBOK
  • system dynamic