افزایش بهره‌وری مدیریت منابع انسانی در پروژه‌های ساخت بر اساس استاندارد PMBOK

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، گروه مهندسی عمران، دانشگاه دانش البرز، آبیک، قزوین، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، امور اداری و اجرائی شورای انتظامی، سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، تهران، ایران.

چکیده

اهمیت منابع انسانی، مسأله ای غیر قابل اغماض می‌باشد که عدم مدیریت صحیح آن هزینه‌های بسیاری را در پی دارد، از طرفی مدیریت صحیح آن سبب افزایش بهره وری در پروژه‌های ساخت خواهد شد. تحقیقات نشان می‌دهد 22 تا 24 درصد پروژه‌های ساخت و ساز با فقدان بهره‌وری مواجه می‌باشند. به علت اهمیت سودآوری پروژه‌ها، بهره‌وری یکی از مهمترین موضوعات صنعت ساخت و ساز است که می بایست مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا در تحقیق حاضر به یکی از عوامل کلیدی بهره‌وری یعنی منابع انسانی پرداخته خواهد شد. به منظور افزایش بهره‌وری مدیریت منابع انسانی فاکتورهای اصلی در این حوزه مطابق استاندارد PMBOK شناسایی می شوند. عوامل اجرایی پروژه مسکن مهر به عنوان جامعه آماری مطالعه در نظر گرفته شده اند. میزان اهمیت هر یک از عوامل از طریق ارسال پرسشنامه به این خبرگان مشخص می شود و توسط نرم افزار تحلیل آماری اس پی اس اس اولویت بندی نهایی انجام می پذیرد. از نتایج اصلی این اولویت بندی در راستای افزایش بهره‌وری می‌توان به کاهش هزینه-زمان و افزایش کیفیت و جلب رضایت مشتریان بالقوه اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Increasing human resource management productivity in construction projects based on PMBOK

نویسندگان [English]

 • Hossein Ghorbani 1
 • Mohsen Alviri 1
 • Samaneh Jadali 2
1 M. Sc. of Engineering and Construction Management, Department of Civil Engineering, Danesh Alborz University, Abyek, Qazvin, Iran.
2 M. Sc. of Public Administration, Administrative and executive affairs of Disciplinary Council, Tehran Construction Engineering Organization, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The importance of human resources is an inescapable issue that its lack of proper management leads to many costs, on the other hand, its proper management will increase productivity in construction projects. Research shows that 22 to 24 percent of construction projects face to lack of productivity. Due to the importance of profitability of projects, productivity is one of the most important issues in the construction industry that should be considered. In this regard, in the present study, human resources as one of the key factors of productivity, will be addressed. In order to increase the productivity of human resource management, the main factors in this field are identified according to the PMBOK standard. The executive teams of Mehr housing project are considered as the statistical population of the study. The importance of each factor is determined by sending a questionnaire to these experts and the final prioritization is done by SPSS statistical analysis software. One of the main results of this prioritization in order to increase productivity is to reduce cost-time and increase quality and potential customers' satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human resource management
 • productivity
 • construction projects
 • Mehr housing project
 • PMBOK
 1. Azadeh A, Zarrin M. An intelligent framework for productivity assessment and analysis of human resource from resilience engineering, motivational factors, HSE and ergonomics perspectives. Safety science; 89:55-71, 2016 Nov 30.
 2. El-Gohary KM, Aziz RF. Factors influencing construction labor productivity in Egypt. Journal of Management in Engineering; 30(1):1-9, 2013 Jan 7.
 3. El-Batreek AH, Ezeldin AS, Elbarkouky MM. A Framework for Construction Labor Productivity Improvement in Egypt. InAEI 2013, Building Solutions for Architectural Engineering; (pp. 1007-1007), 2013.
 4. Proceedings of the 2nd National Productivity Congress of Iran, National Iranian Productivity Organization (NPO), 1996
 5. Yang SB, Ok Choi S. Employee empowerment and team performance: Autonomy, responsibility, information, and creativity. Team Performance Management: An International Journal; 15(5/6):289-301, 2009 Aug 21.
 6. , Afkar, Productivity in the lessons of Islam, Islamic Republic of Iran Broadcasting Islamic Research Center, 2005.
 7. Fellows, Richard and others. Enhancing Commitment Through Work Empowerment. Engineering Construction and Architectural Management; pp 568-580, 2007.
 8. , pourmohammadi, A., Asadi, Evaluation of Mehr housing projects in Zanjan city, Journal of Applied Research in Geographical Sciences, 14 (33), 2014, pp 171-192.