اولویت بندی بیمارستان ها جهت مدیریت ساخت آنها در برابر تهدیدات انسان ساخت

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پدافندغیرعامل گرایش طراحی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل گرایش آفا

چکیده

 با توجه به وجود زمینه تهدیدات بالقوه و خطراتی که امنیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی کشور را نشانه گرفته، ضرورت توجه به پدافند غیرعامل در اولویت قرار دارد. این موضوع به قدری مهم و ضروری است که برنامه ریزی هایی میان مدت و بلند مدت را جهت تحقق آن از سوی مراکز مربوطه می طلبد. مقاوم سازی ساختمان ها به ویژه ساختمان های خدماتی - درمانی که به هنگام اعمال تهدید از سوی دشمن و وقوع بحران نقش اساسی را در برقراری امنیت و آرامش روحی و روانی عموم مردم علی الخصوص مصدومین حوادث، ایفا می کنند. از اینرو اهمیت مقاوم سازی بیمارستان ها جهت کاهش آسیب پذیری آنها در برابر تهدیدات محتمل، امروزه بر کسی پوشیده نیست، لذا مقاوم سازی مراکزی چون مراکز درمانی امری ضروری و غیر قابل انکار می باشد. بدیهی است مقاوم سازی چندین بیمارستان به طور همزمان امری غیر منطقی بوده و از صحت و دقت کار خواهد کاست به همین خاطر اولویت بندی آنها می بایست به صورت اصولی و مناسب صورت گیرد تا بتوان جهت مقاوم سازی آنها اقدام نمود. در این پژوهش الگویی مبتنی بر اولویت بندی بیمارستان ها جهت مقاوم سازی آنها ارائه شده است. در این الگو اولویت سنجی بیمارستان ها براساس شاخص های تعداد طبقات، نمره کیفی سازه، میزان مصرف فضا، خطر نسبی زلزله، سال ساخت و میزان بهره برداری انجام می گیرد که وزن دهی به خود این شاخص ها طبق معیارهای مقاومت در برابر انفجار، قابلیت بهره برداری، تداوم عملکرد، میزان بازدهی، قابلیت اطمینان و قابلیت انعطاف در مقاوم سازی صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prioritizing hospital for managing construction protecting against man made threat

نویسندگان [English]

  • Hassan Piri 1
  • Hamed Hassan nejad 2
  • Mahdi Akbar Fakhrabadi 2
چکیده [English]

Due to the existence of dangerous areas that are likely to present the nationality, independence and territorial integrity of the country, the need to pay attention to inactive abilities is a priority. This is an important and urgent contribution that requires medium and long-term planning to be carried out by relevant centers. Rehabilitation of buildings, in particular service buildings - a therapy that plays an essential role in establishing the people's psychological and psychological well-being of the people against accidents during acts of fear of the enemy and the occurrence of a crisis. Hence, the importance of rehabilitating hospitals to reduce their vulnerability to probable probabilties is not uncovered today, so reforming centers like health centers is indispensable and indisputable. Obviously, the rehabilitation of several hospitals at the same time is unreasonable and precludes the accuracy and accuracy of the work, so their priority must be made in a proper and appropriate manner so that it can be upgraded. In this research, a model based on the prioritization of hospitals to promote them is presented. In this model, the priority assessment of hospitals is based on the number of classes, the quality of the structural score, the amount of space consumed, the relative risk of the earthquake, the year of construction and operation, and the weights of these indicators based on explosion resistance criteria, operational capability , Performance continuity, productivity, reliability, and flexibility in upgrading.