اثر طول زهکش افقی بر دبی نشتی، نیروی زیرفشار و گرادیان هیدرولیکی در سد خاکی همگن توسط شبیه سازی عددی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

2 کارشناس ارشد مهندسی سازه های آبی دانشگاه تبریز

چکیده

به دلیل نقش موثر سد های خاکی در تامین نیاز های آبی و نیز ایجاد خطرات بالقوه برای جوامع پایین دست آنها، مسائل مربوط به ایمنی سدهای خاکی ضمن ساخت و نیز در دوران بهره برداری از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق به مطالعه و مقایسه کارایی استفاده از زهکش افقی، در کاهش اثرات سوء نشت از مقطع یک سد خاکی همگن فرضی پرداخته شده است. دبی نشت از پی و بدنه و نیز گرادیان خروجی حداکثر در پنجه سد با بهره گیری از نرم افزار Seep/W مبتنی بر روش اجزای محدود محاسبه گردید.   نتایج این تحقیق نشان داد که افزایش طول زهکش افقی متناسب با دبی نشتی از سد بوده و نسبت عکس با نیروی زیر فشار دارد. همچنین با افزایش طول زهکش افقی کمی بر گرادیان هیدرولیکی افزوده می شود، ولی افزایش آن در محل آب خروجی از پنجه نبوده و لذا خطر ساز نخواهد بود.

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect On The Leakage Flow Along The Horizontal Drainage, Power, Drifted And Hydraulic Gradient In Homogeneous Earth Dam By Numerical Simulation

نویسندگان [English]

  • Ali Mahmud 1
  • Mohammad Badakhshan 2
  • Abuzar Seifi 2
1 Hydraulic Structures Engineering Islamic Azad University of Kerman
2 Hydraulic Structures Engineering University of Tabriz
چکیده [English]

Due to the effective role of earth dams in providing water needs and the potential hazards for their downstream communities, the issues of the safety of dams are in the making and also during the exploitation period is of particular importance. In this study, the effect of horizontal drainage on the reduction of the effects of leakage from a cross section of a homogeneous earth dam has been studied and compared. In addition, the leakage from the body and the maximum output gradient at the dam was calculated using the Seep / W software based on finite element method. The results of this study showed that the increase in the length of the horizontal drain is proportional to the discharge leakage from the dam and the photo ratio is under pressure. Also, with an increase in the length of the horizontal drain, the hydraulic gradient is slightly increased, but its increase in the outlet is not affected by the gravity, and therefore it will not be dangerous.