مطالعه عددی تاثیر شکل و ابعاد بلوک های حوضچه آرامش در میزان استهلاک انرژی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد رودهن

2 استاد یار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

در این مقاله با استفاده از نرم افزارFlow3D شبیه سازی هیدرولیک جریان در حوضچه آرامش صورت گرفت و علاوه بر ارزیابی دقت مدل در شبیه سازی الگوی جریان در ، حوضچه های آرامش، به بررسی عددی تاثیر شکل و ابعاد بلوک های آستانه و پایاب در میزان اتلاف انرژی و پرش هیدرولیکی حوضچه آرامش پرداخته شد. ابتدا با استفاده از داده های آزمایشگاهی پترکا ( 1958) مدل ریاضی ( Flow3D ) برای حوضچه آرامش اجرا و واسنجی گردید. سپس نرم افزار برای شرایط هندسی و هیدرولیکی متفاوت دیگر مورد ارزیابی  و آزمون قرار گرفت. به منظور انتخاب بهترین مدل تلاطمی به عنوان واسنجی نرم افزار، به مقایسه نتایج عمق اولیه پرش هیدرولیکی و عمق ثانویه پرش هیدرولیکی حاصل از سه مدل مختلف آشفتگی پرداخته شد. همچنین جهت واسنجی نرم افزار، شرایط مرزی کانال مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه شد که با انتخاب شرط مرزی دبی ورودی، نتایج محاسبات عددی عمق اولیه و ثانویه پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش به داده های آزمایشگاهی مربوط به آن نزدیک تر است. در ادامه برای بررسی عددی تاثیر شکل بلوک ها بر میزان استهلاک انرژی جریان، ابعاد و فاصله بلوک ها را با ضریب 2 تغییر داده و مدل سازی هایی انجام شد و نتیجه گردید که به طور کلی افزایش و کاهش ارتفاع بلوک های آستانه و همچنین تغییر در فاصله بلوک های آستانه بر خصوصیات جریان و اعماق اولیه و ثانویه پرش هیدرولیکی و همچنین میزان اتلاف انرژی اثرهای متفاوتی داشته و در پاره ای از موارد موجب افزایش میزان استهلاک انرژی و در حالتهایی موجب کاهش آن می گردد. و از آنجاییکه افزایش میزان استهلاک انرژی مطلوب ما می باشد لذا در بین حالتهای مختلف کاهش فاصله بلوک های آستانه چون هم در محل بلوک های آستانه و هم در محل بلوک های پایاب یعنی محل تشکیل پرش هیدرولیکی موجب افزایش استهلاک انرژی می گردد برای ما به عنوان بهینه ترین حالت انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Study Of The Shape And Dimensions Of The Blocks In The Energy Dissipation Of Stilling Basin

نویسندگان [English]

  • elham jafari 1
  • Hassan Ahmadi 2
1 Islamic Azad University of Roodehen
2 Assistant Professor of Civil Branch of Islamic Azad University
چکیده [English]

In this paper, Flow3D software was used to simulate the hydraulic flow in the relaxation pond. In addition to evaluating the accuracy of the model in simulating the flow pattern in the relaxation ponds, the numerical study of the effect of the shape and dimensions of the threshold blocks on the energy dissipation rate And the hydraulic jump of the pond was relaxed. First, using the laboratory data of Petra (1958), the mathematical model (Flow3D) was implemented and calibrated for the relaxation basin. Then the software was evaluated and tested for different geometric and hydraulic conditions. In order to select the best turbulence model as software calibration, we compared the results of the initial depth of the hydraulic jump and the secondary hydraulic jump depth from three different models of turbulence. Also, for calibration of the software, the boundary conditions of the channel were investigated and it was concluded that by selecting the input boundary boundary condition, the results of numerical calculations of the primary and secondary depth of the hydraulic jump in the relaxation basin are closer to the related laboratory data. In the following, for numerical analysis, the effect of block shapes on the amount of energy depletion of the current, the dimensions and block distance were changed with coefficient 2, and the modeling was done and it was concluded that in general, the increase and decrease of the height of the threshold blocks, as well as the change in The distance between the threshold blocks on the characteristics of the flow and the depths of the primary and secondary hydraulic jumps as well as the amount of energy losses have different effects and in some cases, it increases the amount of energy depletion and, in some cases, decreases it. And since increasing the amount of energy depreciation is desirable, so, in different situations, the reduction of the distance between the threshold blocks, both in the place of the threshold blocks and in the location of the block, the location of the hydraulic jump, will increase the energy depreciation. For us, as The most optimal mode was chosen.